ПАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 22.08.2017

Особлива інформація на 22.08.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.08.2017ЗвільненоГоловний бухгалтерНижник Марiя Степанiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Нижник Марiя Степанiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду головного бухгалтера Товариства, припинено повноваження 18.08.2017 р.. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi наказу голови правлiння ПАТ Одеський автоскладальний завод 18.08.2017 р Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 6 рокiв.
22.08.2017ПризначеноГоловний бухгалтерКузнєцова Iнна Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Кузнєцова Iнна Василiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду головного бухгалтера Товариства 21.08.2017 р на пiдставi наказу голови правлiння ПАТ Одеський автоскладальний завод.. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.