ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" було створене шляхом перетворення з Закритого АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД, (далi акцiонерне товариство) та зареєстроване вiдповiдно до законодавства України 29 .07.2015 року. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15 квiтня 2016 року в зв`язку з приведенням Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" було прийнято рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердили статут Товариства в новiй редакцiї та внутрiшнi положення. Дiяльнiсть товариства включає надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна . Юридична адреса товариства: 65003, Україна, м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29 На 31 грудня 2016 року акцiонерний капiтал товариства представлений наступним чином: Акцiонери / групи акцiонерiв 2016-й рiк Частка участi Кiлькiсть акцiй Всього у повнiй власностi: 100% 1446477 Iнформацiя про дочiрнi та асоцiйованi компанiї: Немає Засновники товариства Фiзичнi особи резиденти у кiлькостi 5687 осiб Середня кiлькiсть працiвникiв товариства у 2016 роцi становила 18 робiтникiв. 2. УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ, РИЗИКА ТА ЕКОНОМIЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI законодавчу, податкову та регуляторну бази згiдно з вимогами ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою залежить вiд цих реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що вживаються урядом, разом з податковим, юридичним та полiтичним розвитком. Економiки, що розвиваються, є чутливими до ринкових коливань та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi. Основними ризиками властивими для бiзнесу товариства є загальна нестабiльнiсть росту виробництва в Українi, зрiст безробiття, та не створення робочих мiсць. В наслiдок цього зменшення попиту на авто послуги та оренду примiщень. Вiдсутнiсть грошових коштiв у замовникiв сприяють зменшенню заказiв на послуги товариства. 3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi. Заява про вiдповiднiсть Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Функцiональна валюта i валюта представлення Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня. Короткострокова/довгострокова класифiкацiя Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi. Операцiї в iноземнiй валютi Операцiї, що здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiї на дату проведення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках вiд змiни справедливої вартостi статтi. Визнання та оцiнка доходiв Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i податкiв з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi державних органiв. Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд реалiзацiї послуг оренди. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання. Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття. Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) Будинки та споруди 20 Передавальнi пристрої 10 Iнструменти, прилади, iнвентар 4 Iншi 10 Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту. Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший. Незавершене будiвництво Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв та бiологiчних активiв. По завершеннi будiвництва вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв та бiологiчних активiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Державнi субсидiї Пiдприємство не отримує державнi субсидiї . Субсидiї квалiфiкуються як тi, що належать до активiв. Отриманi субсидiї вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та визнаються у Звiтi про фiнансовi результати протягом тих перiодiв i у тiй пропорцiї, в яких вiдбувається нарахування амортизацiї даних активiв. Оренда Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифiкувати оренду як фiнансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очiкуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу. Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за меншою з двох величин: справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд зменшення корисностi. Знос на орендованi активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня об'рунтована впевненiсть у тому, що до товариства перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання активу i строку оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштiв. Нематерiальнi активи Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, створенi усерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у прибутках та збитках за перiод, у якому вони виникли. Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) Iнши нематерiальнi активи 4 Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнаються у звiтi про сукупний дохiд як iншi витрати. Зменшення корисностi не фiнансових активiв На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у прибутках та збитках. Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства. На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання. Запаси Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за методом собiвартостi перших за часом отримання запасiв. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва складається з вартостi сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат згiдно з нормальною виробничою потужнiстю товариства. Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як можлива цiна продажу згiдно до звичайних умов бiзнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну пiдготовку. Фiнансовi активи Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджирування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, всi з яких класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (IAS) 39. Кредити i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих витрат за операцiями, якщо такi є. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. Фiнансовi зобов'язання Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджирування. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також кредити i позики. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових витрат. Зменшення корисностi фiнансових активiв Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути надiйно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками. Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. У випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується в зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Припинення визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: - минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. Фiнансовi зобов'язання Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках. Податки Пiдприємство є платником єдиного податку. Поточнi та вiдстроченi податки на прибуток вiдсутнi. Резерви Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо товариство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування. Умовнi активи i зобов'язання Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ - ПЕРЕВIРИТИ ЩЕ ОЦIНОЧНI ЗНАЧЕННЯ Є У КОЖНОГО ТОВАРИСТВА Облiковi оцiнки Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. "Критична облiкова оцiнка" є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому. Знос i амортизацiя Знос i амортизацiя 'рунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань. Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi. Зменшення корисностi не фiнансових активiв Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнес стратегiї товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв. Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково 'рунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах. Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi Керiвництво товариства оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi за методом визначення платоспроможностi окремих дебiторiв. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiнення дебiторської заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та кредитну iсторiю покупця. Судовi спори i претензiї Товариство може бути об'єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку. Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою. 7. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В ЯКОСТI КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Дата першого застосування МСФЗ в якостi концептуальної основи - 1 сiчня 2015-го року. 8. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДКИ 1010, 1011, 1012 БАЛАНСУ) (тис.грн) Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi необоротнi активи Усього Первiсна вартiсть: На 01.01.2016 17918 542 - - 68 18528 Надходження - 27 - 17 16 60 Вибуття 984 - - - - 984 На 31.12.2016 16934 569 - 17 84 17604 Знос та збитки вiд зменшення корисностi На 01.01.2016 3620 175 - - 68 3863 Нарахований знос за рiк 873 62 - 11 7 953 Зменшення корисностi - - - - - - Вибуття 984 - - - - 984 На 31.12.2016 4268 237 - 11 75 4591 Залишкова вартiсть На 01.01.2016 14298 367 - - - 14665 На 31.12.2016 12666 332 - 6 9 13013 Залишкова вартiсть основних засобiв, що можуть бути переданi в якостi забезпечення банкiвських позик, на 31.12.2016 р. складає 13013 тис. грн. Керiвництво пiдприємства не проводило роботу по переоцiнцi та визначенню справедливої вартостi основних засобiв. На дату переходу на МСФЗ основнi засоби у фiнансовiй звiтностi врахованi по первиннiй вартостi за вирахуванням зносу. У складi основних засобiв врахованi основнi засоби з 100% зносом та нульовою залишковою вартiстю. 9. ЗАПАСИ (РЯДКИ 100, 120, 130) (тис.грн) Види за основними групами запасiв 31.12.2016 31.12.2015 Готова продукцiя: - - Незавершене виробництво: - - Виробничi запаси всього: у т.ч. паливо - - 4 - Запаснi частини та комплектуючи Авто шини - - - Iншi матерiали - 4 Разом - 4 10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ 1125БАЛАНСУ) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядки 1125 Балансу) (тис.грн) Види за основними групами покупцiв 31.12.2016 31.12.2015 Дебiторська заборгованiсть за послуги оренди 178 23 Дебiторська заборгованiсть за авто послуги - - Iнша дебiторська заборгованiсть - - Резерв пiд зменшення корисностi ( - ) ( - ) Разом чиста реалiзацiйна вартiсть 178 23 На 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi товариства. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 1135 Балансу) У данiй статтi вiдображена заборгованiсть державного бюджету пiдприємству за поточними податками . Станом на 31.12.2016 р. така заборгованiсть склала 0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок1155 Балансу) (тис.грн) Види за основними групами дебiторiв 31.12.2016 31.12.2015 Аванси виданi постачальникам послуг - - Дебiторська заборгованiсть фонду соцiального страхування - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 450 127 Резерв пiд зменшення корисностi ( - ) ( - ) Разом чиста реалiзацiйна вартiсть 450 127 Резерв пiд зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв) (тис.грн) Аванси виданi На 01.01.2016 - Нараховано за рiк (-) Використано - На 31.12.2016 (-) Пiдприємство не нараховувало резерв сумнiвних боргiв. 11.ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДКИ 1165 БАЛАНСУ) (тис.грн) 31.12.2016 31.12.2015 Грошовi кошти в банку в нацiональнiй валютi 4 1 Разом 4 1 12.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ На 31 грудня 2015 р. затверджений i повнiстю сплачений статутний капiтал становив 1446477 простих акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн кожна. Загальний розмiр статутного капiталу становить 2170.00 тис.грн. 13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ 1600 -1690 БАЛАНСУ) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) (тис.грн) Види за основними групами постачальникiв 31.12.2016 31.12.2015 Заборгованiсть перед постачальниками 13 110 Iнша заборгованiсть перед постачальниками робiт, послуг - - Разом 13 110 Поточнi зобов'язання з бюджетом (рядок 1620 Балансу) (тис.грн.) 31.12.2016 31.12.2015 У даному рядку вiдображенi поточнi зобов'язання 35 55 Поточнi зобов'язання зi страхування (рядок 1625 Балансу) (тис.грн.) 31.12.2016 31.12.2015 У даному рядку вiдображенi поточнi зобов'язання по єдиному соцiальному внеску 1 9 Поточнi зобов'язання з оплати працi (рядок 1630 Балансу) (тис.грн.) 31.12.2016 31.12.2015 У даному рядку вiдображенi поточнi зобов'язання по оплатi працi 24 27 Поточнi зобов'язання за одержаними авансами (рядок 1635 Балансу) (тис.грн.) 31.12.2016 31.12.2015 У даному рядку вiдображенi поточнi зобов'язання за одержаними авансами 376 173 Iншi поточнi зобов'язання (рядок 1690 Балансу) (тис.грн) За основними видами 31.12.2016 31.12.2015 Заборгованiсть за по помилково отриманим коштам - - Iншi поточнi зобов'язання 648 93 Разом 648 93 14. ДОХОДИ I ВИТРАТИ Доходи вiд основної дiяльностi (без урахування ПДВ) (рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) Основнi види доходiв 2016р. Дохiд вiд надання послуг оренди 4903 Разом 4903 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 2050 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) Основнi елементи собiвартостi 2 016р. Витрати на оплату працi - Вiдрахування на соцiальнi заходи - Послуги зв'язку - Електроенергiя Матерiальнi витрати - - Послуги стороннiх органiзацiй - Разом - Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) 2016р. Дохiд вiд фiнансових операцiй - Разом - Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) Основнi види витрат 2016р. Витрати на оплату працi 506 Вiдрахування на соцiальнi заходи 105 Послуги зв'язку 46 Послуги стороннiх органiзацiй 3706 Матерiальнi витрати Витрати на сплату єдиного податку 1131 248 Разом 5742 Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) Операцiйнi витрати - Iншi фiнансовi витрати (рядок 2250 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) Основнi види витрат Витрати на сплату за списком №2 - Собiвартiсть реалiзацii iнших оборотних актiвiв Iншi витрати - Разом - Iншi доходи (рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн.) 2016р. Дохiд вiд звичайної дiяльностi 0 Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 0 Отриманi штрафи 0 Iншi доходи 906 Разом 906 Iншi витрати (рядок 2270) Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн.) 2016р. Iншi витрати 206 15. ХАРАКТЕР ТА СТУПIНЬ РИЗИКIВ, ЩИ ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ Основнi фiнансовi iнструменти товариства включають позики, грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi оборотнi фiнансовi активи. Товариство має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, як, наприклад, торгова кредиторська i дебiторська заборгованiсть, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. Полiтика товариства не передбачає торгiвлi фiнансовими iнструментами. Товариству властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик. Загальна програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України, i спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан товариства. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни мiстять у собi три типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Основними для товариства є цiновi ризики. Цiновi ризики заключаються у змiнах цiн на паливо,матерiали,iндексацiю заробiтної плати у наслiдок iнфляцiї ,та iншi фактори. Ризик лiквiдностi Товариство здiйснює аналiз строкiв погашення активiв i зобов'язань i планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреби товариства в коротко - i довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечуються за рахунок грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Товариству властивий кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi (насамперед, за дебiторською заборгованiстю) i вiд фiнансової дiяльностi, включаючи депозити в банках i фiнансових установах, операцiї з iноземною валютою та iншi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до iстотної концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному iз коштiв у банку, а також торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Максимальний кредитний ризик для товариства на 31.12.2015 та 31.12.2016 р. складався з такого: (тис.грн) 31.12.2016 31.12.2015 Грошовi кошти та їх еквiваленти 4 1 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 178 23 Iншi оборотнi фiнансовi активи 450 127 Разом 632 151 Кошти Товариства розмiщуються у великих банках, якi розташованi в Українi i мають добру репутацiю. Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв сумнiвної заборгованостi. Товариство не вимагає застави за фiнансовими активами. Концентрацiя кредитного ризику за дебiторською заборгованiстю обмежується тим фактом, що товариство майже всi послуги надає на умовах повної передплати. На 31.12.16 р. аналiз за строками погашення дебiторської заборгованостi був наступним: (тис.грн) Разом Не прострочена i не знецiнена Прострочена, але не знецiнена До 30 днiв 30-60 днiв 60-90 днiв 90-120 днiв 120 днiв i бiльше 2016 рiк 628 - 628 - - - - 16. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) НА АКЦIЮ Сума базового прибутку на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що припадає на власникiв звичайних, на середньозважене число звичайних акцiй, якi знаходяться в обiгу протягом року. Базовий прибуток (збиток) на акцiю за 2016-й рiк, є таким: (тис.грн) 2016 Чистий прибуток (збиток), що припадає на власникiв звичайних акцiй -139 Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу 1446477 Сума базового прибутку(збитку) на акцiю в грн -0,096 На 31 грудня 2016 р. товариство не мало потенцiйних звичайних акцiй. Керiвник ____________________________ Головний бухгалтер ____________________________

д/н

д/н

д/н