ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 02.05.2018

Особлива інформація на 27.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Горiн Едуард Олексiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ "Одеський автоскладальний завод
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепiги буд.29
4. Код за ЄДРПОУ 00231604
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7232138, (048)7231121
6. Електронна поштова адреса odaz-avto@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.odaz.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

02.05.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}