ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Перелік документів,

що має надати акціонер (представник акціонера)

для його участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:

 

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

 

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

 

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

 

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

 

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

 

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу ХІІІ Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу ХІІІ Порядку, – до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства).

 

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

 

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу ХІІІ Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови.

 

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

 

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

 

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Також бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

 

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

 

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 20 травня 2024 року – день проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 20 травня 2024 року), вважається таким, що не поданий.