ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Одеський автоскладальний завод основано 10 лютого 1945 року наказом Народного Комісаріату середнього машинобудування,більш 60 років спеціалізувався на випуску сучасної автотранспортної техніки,що відповідала стандартним і технічним вимогам.Ізотермічні кузова і кузова-фургони на всі шасі автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва,автомобілі-рефрижератори з холодильно-обігрівальними установками,бортові,ізотермічні і рефрижераторні причепи та напівпричепи,контейнеровози,зерновози,комбайнеровози,скотовози,спеціальна техніка,причепи до легкових автомобілів.У 1992 році виробниче об'єднання перейменовано в орендне підприємство "Одеський автоскладальний завод". У 1994 році орендне підприємство "Одеський автоскладальний завод" було перейменовано у Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Організаційна структура ЗАТ "ОдАЗ" визначена з урахуванням вимог чинного Законодавства. Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів.У перервах між загальними зборами акціонерів загальне керівництво діяльністю Товариства та нагляд за діяльністю правління здійснює Наглядова рада Товариства.Правління Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю ЗАО.Очолює правління-голова,який обирається Загальними зборами акціонерів.Структура підприємства складається з таких відділів як: адміністративно управлінський персонал,господарський відділ,відділ кадрів,економічний відділ.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облікова політика ЗАТ "ОдАЗ" базується на діючих законодавствах та нормативних актах України,насамперед стосовно бухгалтерського обліку та оподаткування,а також на міждународних стандартах бухгалтерського обліку.У відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерськиий облік і звітність в Украінї" від 16 липня 1999 року. № 996-ХIV облікова політика ЗАТ "ОдАЗ" встановлена Наказом № 1 від 03.01.2013 року. Бухгалтерський облік ЗАО ведеться згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу,забов'язань і господарських операцій підприємств та організацій,затвердженим в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р.
Текст аудиторського висновку
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Послуги що надає ЗАО "ОдАЗ" це оренда приміщень.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування У звітному 2013 році придбання основних засобів становить 14,3 тис.грн. Списано - 10,0 тис.грн. Інвестиції не плануються.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Будинки та споруди,транспортні засоби,машини та обладнання,інструменти прилади та інвентар станом на 31.12.2013 року на балансі обліковується основні засоби та інші необоротні матеріали активи первісною вартістю - 18169,1 тис.грн.Домінуючу роль в структурі основних засобів відіграють будівлі та машини та обладнання.Знос основних засобів становить 10,93%.Сума нарохованого зносу становить 1984,5 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Серед проблем які впливають на діяльність ЗАО "ОдАЗ"є низька платоспроможність замовників,не своєчасна оплата орендарями нарахувань за оренду приміщень, також зміна у пенсійному законодавстві у зв'язку із збільшенням пенсійного віку та погашення нарахувань та відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам, нестабільність фінансової системи країни,нестабільність податкового законодавства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фактів виплати штрафних санкцій у емітента не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок обігових коштів.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених,але не виконаних договорів немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) д/н
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Досліждень та розроботок ЗАТ "Одеський автоскладальний завод" не проводить.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В судових справах емітент не виступає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н