ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  18164.8  18169.1   0  0  18164.8   18169.1
  - будівлі та споруди  17917.6  17917.6  0  0  17917.6   17917.6
  - машини та обладнання  200.6  190.6  0  0  200.6  190.6
  - транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
  - інші  46.6  60.9  0  0  46.6  60.9
2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
  - будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
  - машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
  - транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
  - інші  0  0  0  0  0  0
Усього  18164.8  18169.1  0  0  18164.8  18169.1
Опис:  д/нІнформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
17568.2 18544.9
2169.7 2169.7
2169.7 2169.7
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(17568.200 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2169.700 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.