ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш звіту

I.о. голови правлiння       Горiн Едуард Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
25.04.2014
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за  рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента
    Організаційно-правова форма емітента Закрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Одеська область
     Район Суворовський
     Поштовий індекс 65003
     Населений пункт м.Одеса
     Вулиця, будинок Атамана Чепiги 29
     Міжміський код, телефон та факс (048)7232138, (048)7321121
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2014
    Річна інформація опублікована у 79 Бюлетень.Цiннi папери України 29.04.2014
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація odaz.prat.ua 29.04.2014
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)