ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2013 1 0
3 0 0 0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Незалежний реєстратор Х    
Правління Х    
Мандатна комісія, призначена правлінням    
Інше (запишіть) д/н  
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
   Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)   Х  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%   Х 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
   Так Ні
Підняттям карток    
Бюлетенями (таємне голосування)    
Підняттям рук    
Інше (запишіть) кворум зборів не досягнуто  
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
   Так Ні
Реорганізація    
Додатковий випуск акцій Х    
Унесення змін до статуту    
Обрання або відкликання членів спостережної ради    
Обрання або відкликання членів правління    
Делегування додаткових повноважень спостережній раді Х    
Інше (запишіть) д/н