ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

I.о. голови правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Горiн Едуард Олексiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Закрите акціонерне товариство «Одеський автоскладальний завод»
2. Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Одеська область, Суворовський, м.Одеса, 65003, Атамана Чепiги 29
5. Міжміський код, телефон та факс (048)7232138, (048)7321121
6. Електронна поштова адреса odaz-avto@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.05.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

79, Бюлетень.Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

odaz.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2014

(дата)