ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Трансаудит" Бейгельзімер М.Г.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Одеса пр.Шевченка 2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК(звіт незалежного аудитора)ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Закритого акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" за 2013 рік м.Одеса. 1.Адресат:власники цінних паперів та правління емітента. 2.Встпупний параграф.2.1.1.Основні відомості про емітента. Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод",код за ЕДРПОУ 00231604,місцезнаходження вул.Отамана Чепіги 29,м.Одеса,65003.Дата первинної державної реєстрації закритим акціонерним товариством-09.04.1996 рік.Перетворення організаційно-правової форми господарювання товариство не здійснювало.Чисельність акціонерів-5843,чисельність працюючих- 7. 2.1.2.Опис аудиторської перевірки(звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів),відповідно до Міжнародних стандартів аудіторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів(крім емітентов облігацій місцевої політики),затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09.2011 р № 1360 та реєстрованих Міністерством юстиції Украиїни 28.11.2011 р. за № 1358\20096,а також роз'яснень до них вимог,затверджених рішенням коміссії від 03.04.2012 р.№ 472,проведено аудит повного пакету фінансової звісності ЗАТ "Одеський автоскладальний завод",в складі балансу станом на 31.12.2013 р. та Звіту про фінансові результати за 2013 р.,а також опису важливих аспектів облікової политики і інших пояснювальних приміток. Концеатуальною основою для складання фінансових звітів товариства була облікова політика (відповідно статті Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8"Облікові політики,зміни в облікових політиках та помилки"),як сукупність принципів,методів і процедур,що використовується товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності.Вона була визначена наказом по товариству від 17.01.2011 р.№ 1-А і протягом 2011-2013 р.р. залишалась незмінною. 2.2.Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів. Управлінський персонал товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності за 2013 р.відповідно до положень національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку(далі,П(С)БО) та за таку організацію внутрішнього контролю,яку він визначає доцільним для забезпечення складання фінансової звітності,що не матиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або суттєвих помилок. 2.3.Відповідальність аудитора за надання висновку стосовано фінансової звітності. Нашої відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі резутатів проведенного нами аудиту.Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту,які вимагають від нас дотримання відповідних єтичних вимог,а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансової звітності.Вибор процедур визначається судженням аудитора,включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.З метою застосування них чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю,пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності,що надає достовірну та справедливу інформацію.Аудит включає також оцінку відповідальністі використання облікової політики,прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітностію.Ми вважаємо,що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3.Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів. 3.1.Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки. 3.1.1.Обмеження обсягу роботи аудитора Аудитор в жовтні звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентарізації,втім відповідального запрошення отримано не було. 3.1.2.Інші факти та обставини,які впливають на достовірність фінансової звітності. Станом на дату складання фінансової звітності в товаристві малась низка дебіторів та кредиторів,з я кими не було зроблено узгодження заборгованостей актами звіряння.Це може вплинути на достовірність фінансової політики. 3.2.Умовно-позитивна думка На думку аудитора ,за винятком можливого впливу питань,про які йдеться мова попередньому параграфі,фінансова звітність відображає достовірно,в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан акціонерного товариства ЗАТ "Одеський автоскладальний завод",та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік,що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог положень бухгалтерського обліку та Міннародних стандартів фінансової звітності.Фінансові результати звітного року(валюта балансу 17755,3 тис.грн,чистий доход 2458,4 тис.грн,чистий збиток 27,2 тис.грн) відображені в фінансовій звітності,підтверджуються. 4.Інша допоміжна інформація. 4.1.Відповідальність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства. За приписами частини третьої ст.155 Цивільного кодексу України,якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу,товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зарєєструвати відповідні зміни до статуту у встановленному порядку.Якщо вартість чистих активів товариства стає меньшою від мінімального розміру статутного капіталу,встановленного законом,товариство підлягає ліквідації.В ЗАТ "ОдАЗ" вартість чистих активів на кінець звітного року(17567,7 тис.грн) суттєво більше статутного капіталу( 2169,7 тис.грн) 4.2. Наявність суттєвих невідповідальностей між фінансовою звітністю,що підлягала аудиту,та іншою інформацією,що розкривається емітентом цінних паперів. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідальностей не ідентифікавано. 4.3.Виконання товариством значних правочинів. Аудитом встановлено,що в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів. 4.4.Стан корпоративного управління. Відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства та вимогам його Статуту; -повного та об'єктивного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства,яка складається ним згідно з вимогами "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів",затверджених рішенням НКЦПФР від 03.12.2003 р.№ 2826,зареєстрованиз в Міністерстві юстіції України 24.12.2013 р.за № 2180\24712 4.5.Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора,що стосується шахрайства,при аудиті фінансової звітності"передбачено виконання аудитором низки процедур,характер,час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5.Основні відомості про аудиторську фірму. 5.1.Фірма "Трансаудит"у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю(код за ЕДРПОУ 23865010) 5.2.Свідотство про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за Т 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98 та чинне до 30.11.2015 р.) 5.3.Місцезнаходження: пр.Шевченка 2,м.Одеса ,65044 ( для листування: аб.скринька 10,м.Одеса,65026) 5.4.Телефон 0661-370872,електронна адреса tau@te.net.ua 6.Дата и номер договору на проведення аудиту- договір від 07.03.2014 р.№ 14043 7.Дата початку та дата закінчення аудиту-відповідально 07.03.2014 р.-07.04.2014 р. 8.Незалежний аудитор,директор фірми "Трансаудит" Бейгельзімер (сертифікат АДУ серії А № 000501 від 29.10.2004 р.строком дії- 29.10.2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку(звіт незалежного аудітора)-07.04.2014 р.
д/н
д/н
д/н