ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Закрите акціонерне товариство «Одеський автоскладальний завод»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) A01 № 505093
3. Дата проведення державної реєстрації 09.04.1996
4. Територія (область)* Одеська область
5. Статутний капітал (грн) 2169715.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

29.10 - ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

29.20 - ВИРОБНИЦТВО КУЗОВІВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЧЕПІВ І НАПІВПРИЧЕПІВ

10. Органи управління підприємства

Органи управління товариства : загальні збори акціонерів, спостережна рада, ревізійна комісія,правління.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ Промінвестбанк м.Київ
2) МФО банку 300012
3) Поточний рахунок 26003619950265
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н