ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 20
Опис 1.Обрання членiв лiчiльної комiссiї,прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв,затвердження регламенту зборiв. 3.Розгляд звiту правлiння за 2011-2012 р.р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4.Розгляд звiту спостережної ради товариства за 2011-2012 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту спостережної ради. 5.Розгляд звiту ревiзiної комiсiї товариства за 2011-2012 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6.Затверждення рiчного звiту товариства за 2011-2012 р.р. 7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011-2012 р.р. затвердження розмiру рiчних дивiдентiв. 8.Про прийняття рiшення про проведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування(дематерiалiзацiя). 9.Про обрання депозитарiю,який обслуговуватиме випуск акцiй,що дематерiалiзується,та затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства. 10.Про обрання зберiгача,який вiдкриватиме рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску,що дематерiалiзується,та затвердження умов договору зi зберiгачем. 11.Про визначення дати припинення ведення реєстру.Про надання повноважень уповноваженому органу(уповноваженiй посадовiй особi) товариства стосовно визначення дати припинення ведення реєстру. 12. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв,номiнальних утриувачiв,зберiгача та депозитарiя товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 13.Про визначення порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй. 14. Про затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 15.Про визначення типу та змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 16.Про внесення змiн та доповнень до статусу товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 17.Затвердження внутрiшнiх положень товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 18.Вiдкликання членiв виконавчого органу товариства. 19.Вiдкликання членiв спостережної ради товариства. 20.Обрання членiв наглядовой ради Товариства,затвердження умов цивiльно-правових договорiв,що укладатимуться з ними,встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв. 21. Вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 22.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства,затвердження умов цивiльно-правових договорiв,що укладатимуться з ними,встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.