ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Закрите акціонерне товариство «Одеський автоскладальний завод» за ЄДРПОУ
Територія   за КОАТУУ 5100000000
Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 7    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 65003 Одеська область Суворовський м.Одеса Атамана Чепiги 29
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 1356.5 1356.5
Основні засоби:
залишкова вартість 030 17153.8 16184.6
первісна вартість 031 18164.8 18169.1
знос 032 (1011) (1984.5)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 5.2 3.3
Усього за розділом I 080 18515.5 17544.4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 3.6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 80.9 86.8
первісна вартість 161 80.9 86.8
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 109.4 118.5
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 47.5 0.6
у тому числі в касі 231 0.2 0.4
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 7.5 0.4
Усього за розділом II 260 245.3 209.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 1.5
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 18760.8 17755.8


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2169.7 2169.7
Додатковий вкладений капітал 320 18521.3 17571.3
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2146.1 -2173.3
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 18544.9 17567.7
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 116.2 93.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 27.7 29.6
зі страхування 570 4.9 0.5
з оплати праці 580 15.9 7.1
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 51.2 56.8
Усього за розділом IV 620 215.9 187.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 18760.8 17755.3
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Горiн Едуард Олексiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Нижник Марiя Степанiвна