ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2950 2787.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (491.6) (464.5)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 2458.4 2322.6
Інші операційні доходи 040 17.8 0
Інші доходи 050 954.2 950.3
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 3430.4 3272.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (876.1) (1274.6)
Інші операційні витрати 090 (2572.4) (1945.8)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (6.3) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (3454.8) (3220.4)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -24.4 52.5
Податок на прибуток 140 (2.8) (12.3)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -27.2 40.2
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Горiн Едуард Олексiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Нижник Марiя Степанiвна