ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк,що закiнчився 31 грудня 2013 року,складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. ЗАТ "Одеський автоскладальний завод"(надалi-Товариство)було створено 10 лютого 1945 року,як Одеський автоскладальний завод.У 1994 роцi було створено закрите акцiонерне товариство "Одеський автоскладальний завод".

Основою надання фiнансової звiтностi(МСФЗ),мiднароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО) та тлумачення,розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласификацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.Змiни пов'язанi з переходом на МСБО,були вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей баланс у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком(стаття капiталу)на початок 2013 року. Розкриття iнформацiї за видами активiв товариства станом на 31.12.2013 р.

Необоротнi активи,основнi засоби,амортiзiцiя. На балансi нематерiальнi активи облiковуються по залишкової вартостi 1 тис.грн.Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи облiковуються за первинною вартiстю 18169,1 тис.грн,їх залишкова вартiсть на зазначену дату становить 16184,6 тис.грн.При проведеннi аналiзу усiх груп основних засобiв було виявлено,що усi основнi засоби,признанi,згiдно з П(С)БО,вiдповiдають вимогам основних засобiв,даному в МСБО 16"Основнi засоби".Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10"Основнi засоби",їх оцiнка достовiрна та вiдповiдає критерiям визначення,згiдно МСБО 16"Основнi засоби".Бухгалтерський облiк iнших необоротних матерiальних активiв ведеться на рахунку 11"Iншi необоротнi матерiальни активи".Їх класiфiкацiю проведено вiдповiдно з групами,встановленими МСБО 16"Основнi засоби".Облiк амортiзацiї основних засобiв ведеться на рахунку 131 "Знос основних засобiв"та нароховується прямолiнiйним методом,згiдно наказу по товариству.Вiдхiлень при нарахуваннi амортiзацiї в перевiряємому перiодi не встановлено.В звiтному перiодi проведена дооцiнка основних засобiв не проводилась.Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.Данi вiдомостей бухгалтерського облiку основних засобiв та iнших необотних матерiалiв активiв вiдповiдають даним перевiряємого балансу. Необоротнi активи,вiдмiннi вiд вишезазначених,вiдсутнi.Оборотнi активи Запаси.На балансi облiковуються запаси на загальну суму 3,6 тис.грн.в том числi:-виробничi запаси 3,6 тис.грн.При проведеннi аналiзу запасiв,було виявлено,що усi запаси вiдповiдають критерiям признання,даним в МСБО № 2.Росходжень у нормах визначення первинної вартiстi по МСБО не виявлено.Первисна вартiсть запасiв визначається витратами на їх придбання при купiвлi за грошовi кошти.Первiсна вартiсть запасiв,виготовлених власними силами,визначається вiдповiдно до МСБО 1.При перевiрцi вiдхiлень не виявлено.Дебiторська заборгованiсть товариства складає 205,3 тис.грн,яка створилася за рахунок:-дебiторської заборгованностi за товари та послуги-86,8 тис.грн.Iнша дебiторська заборгованiсть-118,5 тис.грн.Облiк дебiторської заборгованностi вiдповiдає вимогам МСБО № 39.При проведеннi аналiзу дебiторської заборгованностi було виявлено,що вся дебiторська заборгованiсть є короткостроковою.Дебiторська заборгованнiсть,строк позовної давностi якої минув,вiдсутня.Резерв сумнiвних боргiв вiдсутниiй(визначається виходячи з платоспроможностi окремих боржникiв).Данi про дебiторську заборгованiсть вiдповiдають даним регiстрiв бухгалтерського облiку.Вiдхилень при перевiрцi не виявлено.Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi достовiрна та вiдповiдає критерiям визначення,згiдно МСБО № 39"Фiнансовi iнструменти":визнання та оцiнка"Грошовi кошти Облiк грошових коштiв ведеться вiдповiдно Положенню про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi,яке затверджено Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р.(зi змiнами та доповненнями).Залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi складають 0,6 тис.грн,з них:- на поточному рахунку 0,2 тис.грн,що пiдтверджується виписками банку:-в касi на кiнець перевiряємого перiоду грошовi кошти 0,4 тис.грн.Iншi оборотнi активи 0,4 тис.грн.Витрати майбутнiв перiодов 1,5 тис.грн.Iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.2013 р.на нашу думку,складено та розкрито у всiх суттєвих аспектах.Розкриття iнформацiї щодо поточних зобов'язань i забезпечень станом на 31.12.2013 р.Забезпечення наступних витрат i платежiв в балансi вiдсутнi.Структура забов'язань товариства має наступний вигляд:Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.Поточнi зобов'язання становлять 187,6 тис.грн,в тому числi:-кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 93,6 тис.грн.;-за розрахунки з одержаних авансiв-тис.грн;-за розрахунками з бюджетом 29,6 тис.грн;-за розрахунками з оплати працi-7,1 тис.грн;-зi страхування-0,5 тис.грн;-iншi поточнi зобов'язання -56,8 тис.грн.Облiк та оцiнка зобов'язань достовiрна та вiдповiдає критерiям визначення,згiдно МСБО № 37 "Забезпечення,непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи".Кредиторська заборгованiсть,строк позовної давностi якої минув,вiдсутня.Данi про кредиторську заборгованiсть вiдповiдають даним регiстрiв бухгалтерського облiку.Вiдхилень при перевiрцi не виявлено.Iнформацiю щодо дострокових та поточних зобов'язань i забезпечень товариства станом на 31.12.2013 р.на нашу думку,складенота розкрито у всiх суттєвих аспектах. Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу товариства станом на 31.12.2013 р. Зареєстрований капiтал згiдно Статуту товариства складає 2169,7 тис.грн.розподiлено на 1446477 простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн.кожна.На нашу думку,стрердження управлiнського персоналу товариства про те,що статутний капiтал станом на 31.12.2013 р.сплачений у встановленi законодавством термiни,у всiх суттєвих аспектах,вiдповiдно до вимог чинного законодавства,наведено достовiрно.Зареєстрований капiтал вiдповiдає бухгалтерському облiку.Розмiр зареєстрованого капiталу у звiтному перiоду не змiнювався.Структура власного капiталу в перевiряємому балансi вiдображена наступним чином.:-Зареєстрований капiтал - (рядок 300)-2169,7 тис.грн.,додатковий капiтал- (рядок 320)-17571,3 тис.грн.;непокритий збуток-(рядок 350)-2173,3 тис.грн.Разом 17567,7.Капiталiв вiдмiнних вiд зазначених,на балансi товариства немає.Iнформацiю про власний капiтал товариства станом на 31.12.2013 р.на нашу думку,складено та розкрито у всiх суттєвих аспектах.Забезпечення наступних витрах i платежiв та доходи майбутнiх перiодов в балансi товариства станом на 31.12.2013 р.вiдсутнi.Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку(збитку)Облiк фiнансових результатiв ведеться до вимог МСФО № 1."Надання фiнансової звiтностi".

Доходи товариства в звiтному перiодi склали 3430,4 тис.грн.i сформованi вiдповiдно до вимог МСБО № 18"Доход".Витрати в звiтному перiодi склали 3454,8 тис.грн.Облiк та оцiнка фiнансових результатiв ведеться вiдповiдно до вимог МСФО № 1 "Надання фiнансової звiтностi".Обсяг чистого збитку на 2013 рiк складає 27,2 тис.грн.Данi про збиток,визначений у балансi,пiдтверджуються даними регiстров бухгалтерського облiку та узгодженi з даними iншiх форм звiтностi.Iнформацiю щодо фiнансового стану на 31.12.2013 р.на нашу думку,складено та розкрито у всiх суттєвих аспектах.I.о.голови правлiння Горiн Е.О.25 квiтня 2014 р.м.Одеса