ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.06.1998101/15/1/98Одеське ТУ НКЦПФРUA4000174924Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1.514464772169715.5100
Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна: на підставі договору купівлі-продажу державного майна, яке знаходилось в арендному користуванні організації орендарів трудового колективу "Одеський автоскладальний завод" (№КП-192 від 25.10.1993 р., додаткова угода до договору купівлі-продажу від 28.12.1993р.). Отримано свідоцтво про власність №П-236 від 31.03.1994 р. Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.