ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Одеський автоскладальний завод засновано 10 лютого 1945 року наказом Народного Комісаріату середнього машинобудування,більш 60 років спеціалізувався на випуску сучасної автотранспортної техніки,що відповідала стандартним і технічним вимогам: це ізотермічні кузова і кузова-фургони на всі шасі автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва,автомобілі-рефрижератори з холодильно-обігрівальними установками,бортові,ізотермічні і рефрижераторні причепи та напівпричепи,контейнеровози,зерновози,комбайнеровози,скотовози,спеціальна техніка,причепи до легкових автомобілів.У 1992 році виробниче об'єднання перейменовано в орендне підприємство "Одеський автоскладальний завод". Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" засновано шляхом реорганізації і є правонаступником Орендного підприємства "Одеський автоскладальний завод" (установчий договір від 29.08.1994 р.; договір купівлі-продажу державного майна, яке знаходилось в арендному користуванні організації орендарів трудового колективу "Одеський автоскладальний завод" №КП-192 від 25.10.1993 р., додаткова угода до договору купівлі-продажу від 28.12.1993р.; отримано свідоцтво про власність №П-236 від 31.03.1994 р.). В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалося.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Організаційна структура емітента: - адміністративно - управлінський персонал, - господарський відділ, - відділ кадрів, - економічний відділ. Дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має. Змін в організаційної структурі у звітному році не відбувалось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 10 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 224,6 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 83,5 тис. грн. Збільшення фонду оплати труда відбулось у зв"язку зі збільшеннм мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить до будь-яких об'єднань.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, веде статистичну, податкову звiтнiсть та подає її у встановленому порядку вiдповiдним державним органам. Облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з урахуванням всіх змін, що вносились до нього та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оподаткування на підприємстві здійснюється відповідно до норм Податкового Кодекса України, прийнятого ВРУ 02.12.2010 р. №2755-VI. На протязі звітного періоду метод визначення зносу (амортизації) основних засобів на підприємстві повністю відповідав вимогам Закону України №996-XIV та П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим Наказом МФУ від 27.04.2000 року №92 (прямолінійний метод: річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів). Виробничі запаси обліковуються згідно П(С)БО №9 "Запаси", затвердженого Наказом МФУ від 20.10.1999 року №246. Оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО, який базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надійшли на підприємство (відображені в бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продажу та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходжень запасів. На підставі вимог діючого законодавства з метою забезпечення незмінності облікової політики, розпорядчим документом товариства обрані та затверджені й інші принципи побудови бухгалтерського обліку: - тривалість операційного циклу дорівнює 1 рік; - до малоцінних та швидкозношуваних предметів встановлена вартісна оцінка у сумі, що не перевищує 1000 грн. та строк яких не перевищує 1 рік; - величина розміру резерву сумнівних боргів визначається на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Фінансові інвестиції на підприємстві відсутні.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом діяльності АТ "ОДАЗ" є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Данний вид послуг є найбільш перспективим для підприємства. Основні види послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: - від надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна у звітному році отриманий дохід в сумі 2981,8 тис. грн. - від безоплатно отриманих активів у сумі 926 тис. грн. Діяльність товариства немає залежностi вiд сезонних змiн. Про основні ринки збуту та основних клієнтів: юридичні особи та фізичні особи-підприємці м.Одеса та Одеської області. Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами. Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю послуг на споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо. Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) рацiональна цiнова полiтика. Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi з споживачами на умовах передплати тощо. Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi. Про канали збуту і методи продажу: послуги надаються товариством безпосередньо замовникам без залучення посередників та ділерів на підставі укладених із замовниками договорів. Підприємство займається наданням послуг - сировину не використовує. Інформація про особливості стану розвітку галузі виробництва, в який здійснює діяльність емітент: емітент надає лише послуги, власного виробництва немає. Нові технології не впроваджуються в зв"язку із відсутністю обігових коштів.Становище не є монопольним. Нові види продукції, послуги в звітному році не надавались. Конкуренцію послуг, що надає емітент, складають підприємства м.Одеси та Одеської області, які також надають послуги з оренди приміщень. Перспективні плани розвитку емітента: в зв"язку із економічною кризою, знеціненням національної валюти, нестабільністю политичної ситуації в країні, товариство планує зберегти обсяги наданих послуг на рівні попереднього року. Зусілля фахівців товариства спрямовані на пошук нових замовників, а також у перспективі підприємство планує економити на видатках, а саме скорочення витрат на ел.енергію в весняно-літній період, розширити площ для здачі в оренду. Постачальники за основним видом сировини та матеріалів, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання: товариство не здійснює виробничу діяльність, тому сировина та матеріали не закуповуються.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом останніх п'яти років списано основних засобів на суму 10 тис.грн., придбано на суму 63 тис. грн. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У 2014 р. не укладались правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема правочини, між емітентом з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 18213.3 тис. грн., знос - 2935.1 тис. грн., залишкова вартість - 15278.2 тис. грн. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств. Будь-які значні правочини емітента щодо власних основних засобів не укладались. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. 100% основних засобів товариства розташовані за місцезнаходженням товариства м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання:товариство не здійснює випуск промислової продукції, тому фахівцями не розраховуються показники виробничої потужності та ступінь використання обладнання. Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Підприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми: - значне пiдвищення цiн на енергоносiї, великий рiвень iнфляцiї; - вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв; - постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; - складнiсть отримання банкiвських кредитiв; - низька платоспроможність орендарів; - відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам; - девальвація національної валюти і т.ін. Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В звітному році до товариства штрафні санкції не застосовувались і компенсації за порушення законодавства відсутні.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Власний капiтал підприємства протягом 2014 року зменшився на 927.8 тис. грн. та склав 16639.9 тис. грн. на кiнець року. Робочий капітал емітента наприкінці 2014 р. склав 5.7 тис. грн. Таким чином, оборотні активи підприємства незначною мірою перевищують його короткострокові зобов’язання. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне сплатити власні поточні борги та не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в: 1) вiдмові вiд зайвих витрат; 2) змiні цiнової полiтики; 3) управлінні дебіторською заборгованістю та інш.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але невиконаних договорiв (контрактів) про послуг iншим органiзацiям та пiдприємствам.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В умовах економічної кризи в країні планувати щонаймешне на рік важко. Але товариство планує зберегти доходність від наданих послуг на рівні 2014 р. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому: -зміна податкового законодавства; -зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; -девальвація національної валюти; -недоступність кредитних ресурсів; -стабілізація фінансового стану контрагентів.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; В звітному періоді товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента, відсутні.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua. Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки 2012 рiк 2013 рiк 2014 рік Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. 2787 2950 2981,8 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) тис. грн. 1274 876 1911,5 Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн. 40 (-27) (-2)