ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 16185 15278 0 0 16185 15278
будівлі та споруди 15992 15095 0 0 15992 15095
машини та обладнання 193 183 0 0 193 183
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0.8 0 0 0.8 0
будівлі та споруди 0 0.8 0 0 0 0.8
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 16185 15278.8 0 0 16185 15278.8
Опис Станом на 31.12.2014 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв складає 18213.3 тис. грн. Знос основних засобiв складає 2935.1 тис. грн. Ступiнь зносу 15,8%. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Строк корисного використання основних засобiв: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 - 25 рокiв; - Машини та обладнання - 10 рокiв; - Транспортнi засоби - 5-8 рокiв; - Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - Iншi основнi засоби: 10 рокiв. Термiн експлуатацiї основних засобiв неможливо встановити у зв'язку iз втратою попереднiм керiвництвом документацiї (технiчних паспортiв i т.iн.)з введення в експлуатацiю основних засобiв. При вiдновленнi бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011 р. основнi засоби взятi на облiк за оцiночною вартiстю. Строк корисного використання основних засобiв визначається виходячи з їх фактичного стану. Ступiнь використання основних засобiв складає 100%. В звiтному роцi вiдбулись змiни в первiснiй вартостi основних засобiв за рахунок придбання основних засобiв. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного року не вiдбувалось. Обмежень щодо використання основних засобiв не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 16639.9 17567.7
Статутний капітал (тис.грн.) 2169.7 2169.7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2169.7 2169.7
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(16639.900 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2169.700 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.