ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044 м. Одеса пр-кт Шевченка, б.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Закритого акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" 1. Адресат: власники цінних паперів та правління емітента 2. Вступний параграф 2.1. Основні відомості про емітента Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження вул. Отамана Чепіги 29, м. Одеса, 65003, телефони: (048) 7232138, 7713367, електронна адреса odaz-avto@ukr.net, дата первинної державної реєстрації закритим акціонерним товариством - 09.04. 1996 р. Перетворення організаційно-правової форми господарювання товариство не здійснювало. Чисельність акціонерів -5780, чисельність працюючих -10 2.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) 2.2.1. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання; - застосування обгрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) або розкриття всіх істотних відхилень від П(С)БО в примітках до фінансового звіту; - підготовку фінансового звіту згідно П(С)БО, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; вживання заходів в межах свосї компетенції для захисту активів товариства; виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.2.2. Відповідальність аудитора за надання "висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю с висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Для аудиту окрім фінансової звітності було використано первинну та інвентаризаційну документацію, реєстри бухгалтерського обліку, обігово- сальдові документи, касову та банківську документацію тощо. При перевірці застосовувався вибірковий метод, тестування та інші процедури, встановлені МСА. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів (Балансу станом на 31.12. 2014 р. та Звіту про фінансові результати за 2014 р.) 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Обмежень не малось 3.1.2. Інші факти та обставини, які виливають на достовіриість фінансової звітності З.1.2.1 Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагас п. 14 П(С)БО 11 "Зобов'язання". М" не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву иа сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через тс, що витрати на заробітну плату товариства незначні. 3.1.2.2. Станом на дату складання звітності в товариства малась непоодинокі судові суперечки, зокрема по справам 815/930/14, 815/6413/14 та інш. Прийняття рішення за відповідними судовими справами в контексті положень пн. 9-12 МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" може призвести до змін в фінансовій звітності. 3.2. Умовно-нозитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередньому параграфі і які не мають всеохоплюючого значення, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати звітного року (чистий дохід 2981,8 тис. грн., чистий збиток 2,0 тис, грн.), а також валюту балансу 16877,7 тис. грн., відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За принисами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента вартість чистих активів на кінець звітного року (16639,9 тис. грн.) суттєво більше статутного капіталу (2169,7 тис. гри.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Закритого акціонерного товариство "Одеський автоскладальний завод ", є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38. Вона також надасться до органів державної статистики та державному реєстратору. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей та/або розбіжностей не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочннів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочии - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є Його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого нравочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління є система відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно відокремлює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторннгу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Належна система корпоративного управлііутя дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства. Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб. Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Чинну в звітному році редакцію Принципів корпоративного управління України затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07. 2014 р. N 955. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" дають можливість сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерці товариства" та вимогам його статуту; відповідності відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за N 2180/24712. Втім, товариству доцільно реорганізувати організаційио-правову форму. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривленая внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11.2015 р.) 5.3. Місцезнаходження: нр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса іаи@іе,пеі.иа 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 01. 03. 2015 р.№ 15029. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 01.03. 2015 р. - 05.04. 2015 р. 8. Незалежний аудитор, виконуючий обов'язки директора фірми "Трансаудит" Блюмберг В.М.
д/н
д/н
д/н