ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - вiдповiдно до вимог гл. 2, п. 1.5 Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - в звiтному перiодi товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - товариство в створеннi юридичних осiб участi не приймало. "Iнформацiя щодо посади корпоравтиного секретаря" - в товариствi посади корпоравтиного секретаря не передбачено. "Iнформацiя про рейтингове агенство" - вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв i бiльше акцiй емiтента"- акцiонерiв, володiючих 10 вiдсоткiв i бiльше акцiй емiтента, немає. "Iнформацiя про дивiденди" - в звiтному роцi товариство виплату дивiдендiв не здiйснювало. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - протягом звiтного року товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року" - протягом звiтного року товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства боргових цiнних паперiв. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду" - протягом звiтного перiоду особлива iнформацяї не надавалась. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.