ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада В.о.голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горін Едуард Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1935
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "ОДАЗ", голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.11.2003, до проведення загальних зборів акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки в.о.голови правління визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків голови правлiння разом з іншими членами правління належить: - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення; - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товарситва (крім членів правління), встановлення показників, ролзмірів, і термінів преміювання; - визначення розмірів, джерел створення і порядку використання фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; - подання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства; - здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, техничної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; - прийняття рішень з питань, пов"язаних з поточною діяльністю Товариства; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради Товариства. Також до повноважень та обов"язків виключно голови правлiння належить: - забезпечення виконання рішень загальних зборів та спостережної ради Товариства; - розпорядження майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством і статутом Товариства; - без довiреностi діяти від імені Товариства, представляти його у вісх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності, як в Україні, так і за кордоном; - утворювати підрозділі, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства; - приймати на роботу і звiльняти з роботи працівників Товариства; - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та спостережної ради. Розмір виплаченої винагороди у звітному році склав 38543,74 грн. Винагорода в натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 56 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: в.о. голови правління. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соловійчук Руслан Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Агенція нерухомості "Комерсант", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2011, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена правління визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена правлiння належить: - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення; - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товарситва (крім членів правління), встановлення показників, ролзмірів, і термінів преміювання; - визначення розмірів, джерел створення і порядку використання фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; - подання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства; - здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, техничної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; - прийняття рішень з питань, пов"язаних з поточною діяльністю Товариства; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 50 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа емітента обіймає посаду директора в ТОВ "Інтерсервіс". Місцезнаходження: м. Одеса вул. Балківська, б.22-б. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горін Олексій Едуардович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Інтерсервіс", комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2011, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена правління визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена правлiння належить: - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення; - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товарситва (крім членів правління), встановлення показників, ролзмірів, і термінів преміювання; - визначення розмірів, джерел створення і порядку використання фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; - подання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства; - здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, техничної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; - прийняття рішень з питань, пов"язаних з поточною діяльністю Товариства; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 18 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: комерційний директор. Посадова особа емітента обіймає посаду комерційного директора в ТОВ "Інтерсервіс". Місцезнаходження: м. Одеса вул. Балківська, б.22-б. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бичков Олег Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** баскетбольний клуб "Одеса, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2011, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена правління визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена правлiння належить: - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення; - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товарситва (крім членів правління), встановлення показників, ролзмірів, і термінів преміювання; - визначення розмірів, джерел створення і порядку використання фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; - подання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства; - здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, техничної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; - прийняття рішень з питань, пов"язаних з поточною діяльністю Товариства; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради Товариства. Винагород, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 25 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа емітента обіймає посаду директора в баскетбольному клубі "Одеса". Місцезнаходження: м. Одеса, Високий провулок, 17. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щеглов Віталій Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Укрвінрост, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2011, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена правління визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена правлiння належить: - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення; - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товарситва (крім членів правління), встановлення показників, ролзмірів, і термінів преміювання; - визначення розмірів, джерел створення і порядку використання фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; - подання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства; - здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, техничної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; - прийняття рішень з питань, пов"язаних з поточною діяльністю Товариства; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 38 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа емітента обіймає посаду директора в Укрвінрост. Місцезнаходження: м. Одеса вул. Дальницька, 32/34. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Березянський Іван Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Автозбірне виробництво", головний енергетик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2011, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена правління визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена правлiння належить: - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення; - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товарситва (крім членів правління), встановлення показників, ролзмірів, і термінів преміювання; - визначення розмірів, джерел створення і порядку використання фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; - подання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства; - здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, техничної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; - прийняття рішень з питань, пов"язаних з поточною діяльністю Товариства; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний енергетик. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кліменко Григорій Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Автозбірне виробництво", начальник АГВ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2011, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена правління визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена правлiння належить: - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення; - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товарситва (крім членів правління), встановлення показників, ролзмірів, і термінів преміювання; - визначення розмірів, джерел створення і порядку використання фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; - подання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства; - здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, техничної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; - прийняття рішень з питань, пов"язаних з поточною діяльністю Товариства; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 38 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник АГВ. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калінін Олександр Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Інтерсервіс", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2011, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена правління визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена правлiння належить: - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення; - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товарситва (крім членів правління), встановлення показників, ролзмірів, і термінів преміювання; - визначення розмірів, джерел створення і порядку використання фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; - подання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства; - здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, техничної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; - прийняття рішень з питань, пов"язаних з поточною діяльністю Товариства; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 41 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: підприємець. Посадова особа є СПД. Місцезнаходження: м. Одеса вул Цветочна, б.2 Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова ревізійної комісії-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ніжник Марія Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод гумово-технічних виробів, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.10.2014, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки голови та членів ревізійної комісії визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків голови ревізійної комісії разом з членами ревізійної комісії належить: - контроль виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямів діяльнсоті Товариства; - контроль виконання правлінням Товариства рішень з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодаству і статуту Товариства; - виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією; - контроль дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами; - контроль правильності розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов"язкових платежів, а также правільність розрахунків з банківськими установами; - інші повноваження та обов"язки, встановлені статутом та чинним законодавством. До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. Дата набуття повноважень як головного бухгалтера - 01.01.2013 р. (наказ №18-К від 28.12.2012 р.) Розмір виплаченої винагороди як головному бухгалтеру у звітному році склав 20243,62 грн. Винагорода в натуральній формі не сплачувалась.Винагороду як голова ревізійної комісії не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 44 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалте. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Діденко Надія Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Автозбірне виробництво", секретар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2001, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки членів ревізійної комісії визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена ревізійної комісії належить: - контроль виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямів діяльності Товариства; - контроль виконання правлінням Товариства рішень з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодаству і статуту Товариства; - виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією; - контроль дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами; - контроль правильності розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов"язкових платежів, а также правільність розрахунків з банківськими установами; - інші повноваження та обов"язки, встановлені статутом та чинним законодавством. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 34 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: секретар. Посадова особа емітента обіймає посаду в Лада -експорт-юг. Місцезнаходження: м. Одеса вул.О. Чепіги, 29. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дормостученко Наталя Антонівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "ОДАЗ", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2001, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки членів ревізійної комісії визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена ревізійної комісії належить: - контроль виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямів діяльності Товариства; - контроль виконання правлінням Товариства рішень з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодаству і статуту Товариства; - виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією; - контроль дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами; - контроль правильності розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов"язкових платежів, а также правільність розрахунків з банківськими установами; - інші повноваження та обов"язки, встановлені статутом та чинним законодавством. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 33 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: не працювала. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Буневська Олена Гільямінівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "ОДАЗ", інспектор 1 відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2001, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки членів ревізійної комісії визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена ревізійної комісії належить: - контроль виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямів діяльності Товариства; - контроль виконання правлінням Товариства рішень з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодаству і статуту Товариства; - виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією; - контроль дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами; - контроль правильності розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов"язкових платежів, а также правільність розрахунків з банківськими установами; - інші повноваження та обов"язки, встановлені статутом та чинним законодавством. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шарабура Петро Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "ОДАЗ", електрик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2001, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки членів ревізійної комісії визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена ревізійної комісії належить: - контроль виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямів діяльності Товариства; - контроль виконання правлінням Товариства рішень з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодаству і статуту Товариства; - виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією; - контроль дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами; - контроль правильності розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов"язкових платежів, а также правільність розрахунків з банківськими установами; - інші повноваження та обов"язки, встановлені статутом та чинним законодавством. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 37 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соломонюк Вячеслав Софронович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1936
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 59
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "ОДАЗ", садівник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2001, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки голови та членів спостережної ради визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків голови спостережної ради разом з членами спостережної ради належить: До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) інші питання згідно чинного законодавства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 59 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада в.о. Члена спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ляховецька Світлана Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** неповна вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП ЖЕП ОДАЗ, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.06.2014, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена спостережної ради визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена спостережної ради належить: До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) інші питання згідно чинного законодавства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, начальник відділу кадрів. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Буневський Богдан Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** неповна вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Акація", заступник диреткора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2001, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена спостережної ради визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена спостережної ради належить: До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) інші питання згідно чинного законодавства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора, на теперішній час не працює. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада в.о. Члена спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Білоусов Олександр Кузьмич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1936
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** профспілка ЗАТ "ОДАЗ", голова профспілки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2011, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена спостережної ради визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена спостережної ради належить: До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) інші питання згідно чинного законодавства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 50 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарнавський Анатолій Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** неповна вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "ОДАЗ", начальник цеха
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.03.2001, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів
9) опис Повноваження та обов"язки члена спостережної ради визначені статутом Товариства в частині, яка не суперечить ЗУ "Про акціонерні товариства", та зазначеному закону. До повноважень та обов"язків члена спостережної ради належить: До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) інші питання згідно чинного законодавства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 20 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з виробництва. Посадова особа емітента обіймає посаду заступника директора з виробництва в ТОВ "Глобус". Місцезнаходження: м. Одеса вул.О. Чепіги, 29. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
В.о.голови правлiнняГорiн Едуард Олексiйовичд/н, д/н, д/н265441.835079326544000
Член правлiнняСоловiйчук Руслан Григоровичд/н, д/н, д/н673354.655103467335000
член правлiнняГорiн Олексiй Едуардовичд/н, д/н, д/н1443859.98183863144385000
Член правлiнняБичков Олег Леонiдовичд/н, д/н, д/н1130.00781208113000
Член правлiнняЩеглов Вiталiй Євгеновичд/н, д/н, д/н1130.00781208113000
Член правлiнняКалiнiн Олександр Вiкторовичд/н, д/н, д/н3410.02357452341000
Голова спостережної радиСоломонюк Вячеслав Софроновичд/н, д/н, д/н630.0043554163000
Член спостережної радиБуневський Богдан Петровичд/н, д/н, д/н1000.00691335100000
Член правлiнняКлiменко Григорiй Сергiйовичд/н, д/н, д/н1130.00781208113000
Усього 239107 16.53030086 239107 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.