ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 20.5
Опис До порядку денного загальних зборiв внесенi наступнi питання: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Розгляд звiту спостережної ради товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту спостережної ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 р. 7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Про визначення типу та змiну найменування товариства у зв_язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 9. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Затвердження внутрiшнiх положень товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 11. Вiдкликання членiв виконавчого органу товариства. 12. Вiдкликання членiв спостережної ради товариства. 13. Обрання членiв наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв. 14. Вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв. Вiд акцiонерiв товариства пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. В зв"язку iз вiдсутнiстю кворуму зборiв загальнi збори не вiдбулись.Позачерговi загальнi збори не скликались та не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.