ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" за ЄДРПОУ 00231604
Територія   за КОАТУУ 5123755200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 10    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 65003 Одеська область Суворовський м. Одеса вул. Отамана Чепiги, 29 (048) 7232138

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1356 1356
Основні засоби: 1010 16184.6 15278.2
первісна вартість 1011 18169.1 18213.3
знос 1012 (1984.5) (2935.1)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 3.3 0
Усього за розділом I 1095 17543.9 16634.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 3.6 3.6
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 86.8 111.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 118.5 123.8
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.6 2.9
Витрати майбутніх періодів 1170 1.5 1.5
Інші оборотні активи 1190 0.4 0
Усього за розділом II 1195 211.4 243.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 17755.3 16877.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2169.7 2169.7
Додатковий капітал 1410 17571.3 16645.5
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2173.3 -2175.3
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 17567.7 16639.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 93.6 130.7
розрахунками з бюджетом 1620 29.6 43.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 2.8 40.5
розрахунками зі страхування 1625 0.5 5.3
розрахунками з оплати праці 1630 7.1 17.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 56.8 41.2
Усього за розділом III 1695 187.6 237.8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 17755.3 16877.7

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Горін Едуард Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Нижник марія Степанівна