ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2981.8 2458.4
Інші операційні доходи 2120 0.8 17.8
Інші доходи 2240 926 954.2
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3908.6 3430.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1911.5) (876.1)
Інші операційні витрати 2180 (1999.1) (2572.4)
Інші витрати 2270 (0) (6.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (3910.6) (3454.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -2 -24.4
Податок на прибуток 2300 (0) (2.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -2 -27.2

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Горін Едуард Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Нижник марія Степанівна