ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 15278 14665 0 0 15278 14665
будівлі та споруди 15146 14236 0 0 15146 14236
машини та обладнання 131 428 0 0 131 428
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1 1 0 0 1 1
2. Невиробничого призначення: 0 0.8 0 0 0.8 0
будівлі та споруди 0 0.8 0 0 0 0.8
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 15278 14665.8 0 0 15278 14665.8
Опис Станом на 31.12.2015 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 18528 тис. грн. Знос основних засобів складає 3863 тис. грн. Ступінь зносу 20,85%. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Строк корисного використання основних засобів: - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 10 - 25 років; - Машини та обладнання - 10 років; - Транспортні засоби - 5-8 років; - Інструменти, прилади, інвентар - 4 роки; - Інші основні засоби: 10 років. Термін експлуатації основних засобів неможливо встановити у зв'язку із втратою попереднім керівництвом документації (технічних паспортів і т.ін.)з введення в експлуатацію основних засобів. При відновленні бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 р. основні засоби взяті на облік за оціночною вартістю. Строк корисного використання основних засобів визначається виходячи з їх фактичного стану. Ступінь використання основних засобів складає 100%. В звітному році відбулись зміни в первісній вартості основних засобів за рахунок придбання основних засобів. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 15707 16641
Статутний капітал (тис.грн.) 2170 2170
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2170 2170
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(15707.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2170.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.