ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044 м. Одеса пр-кт Шевченка, б.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" за 2015 р. (станом на 31.12. 2015 р.) 1. Адресат: власники цінних паперів та правління емітента 2. Вступний параграф 2.1. Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження вул. Отамана Чепіги 29, м. Одеса, 65003, телефони: (048) 7232138, 7713367, електронна адреса odaz-avto@ukr.net, дата первинної державної реєстрації закритим акціонерним товариством - 09.04. 1996 р. За рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04. 2015 р. було змінено тип товариства та назву на Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод". Дата державної реєстрації змін - 24.07.2015 р. Чисельність акціонерів -5705, чисельність працюючих - 13 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства " Одеський консервний завод дитячого харчування" в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2015 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р., Звіту про власний капітал за 2015 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансового звіту; - підготовку фінансового звіту згідно МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків неправомірності такого припущення. - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Під час аудиту отримано пояснення, відповіді, що стосуються предмету перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 "Письмові запевнення") та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 "Аудиторські докази"). Аудит містить також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Обмежень не малось 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності 3.1.2.1 Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає п. 14 П(С)БО 11 "Зобов'язання". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні. 3.1.2.2. Станом на дату складання звітності в товариства малась незавершені судові суперечки. Прийняття рішення за відповідними судовими справами в контексті положень пп. 9-12 МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" може призвести до змін в фінансовій звітності. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередньому параграфі і які не мають всеохоплюючого значення, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСФЗ. Валюта балансу 161764 тис. грн. та фінансові результати звітного року (чистий дохід 4183,7 тис. грн., чистий збиток 4,6 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента вартість чистих активів на початок та кінець звітного року (16639,9 тис. грн. та 15707,2 тис. грн.) суттєво більше статутного капіталу (2169,7 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод ", є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38. Вона також надається до органів державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей та/або розбіжностей не ідентифіковано. 4.3. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, емітенти заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор може сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту; - достовірного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 N 2826 зі змінами та доповненнями . № 1250 від 23.09.2014, № 1713 від 16.12.2014, № 1348 від 01.09.2015. 4.4. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.11. 2020 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, факс 0487-373764. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 23. 02. 2016 р. № 16029. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 23.03. 2016 р. - 23. 03. 2016 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Кравченко Т.В. (Сертифікат АПУ серії А № 007180, чинний до 24.12. 2019 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 23.03. 2016 р. М.П. ДОДАТОК Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та аналіз фінансового стану публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на М(С)ФЗ. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06. 2013 р. № 635), як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, було затверджено наказом від 05.01. 2014 р. N 1.1. Протягом 2014-2015 рр. вона залишалась незмінною. Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок аудитора за 2014 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності встановлено, що початкові (2015 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними. Хоча переважну частку в доході товариства становили орендні платежі, товариство не використовувало облікові субрахунки 100 та 135 стосовно інвестиційної нерухомості відповідно вимог п. 8в МСФЗ 40 "Інвестиційна нерухомість". В примітках до фінансової звітності не обгрунтовано, чому основні засоби відображаються за первісною вартістю. В звітному році в товаристві здійснено інвентаризацію активів та зобов'язань, відхилень фактичних залишків від облікових не малось обліку. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до одного знаку після коми. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 30.12. 2013 р. № 1192 та від 05.04. 2014 р. № 401. Товариство застосовувало спрощену систему оподаткування. Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події") не ідентифіковано. Наявність в товаристві пов'язаних осіб (за визначенням МСА 550 "Пов'язані особи") не призвело до законодавчих порушень. Вбачається, що поточний бухгалтерський облік в товаристві, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним МСФЗ. 2. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2015 р., а показники рентабельності - за 2015 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2015р. (за 2015 р.) Оптимальне значення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок розділів ІІ - ІII активу К1.1= ------------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110) К1.2= ---------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ Підсумок розділів ІІ - V пасиву 0,35 0,33 0,00 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) Підсумок розділів ІІ - V пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву 0,03 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,97 0.25-0,5 4. Рентабельність собівартості (код рядку 2350/2355 ф.2) К4= -------------------------------------------- х 100% (код рядку 2050 ф. 2) - 0,20 5. Рентабельність реалізації (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= -----------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2)- -0,11 З аналітичної таблиці вбачається, що фінансовий стан емітента цінних паперів в звітному році був посереднім, товариство господарювало нерентабельно. Подій, що можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості цінних паперів товариства, не малось. Є підстави для висловлення думки (відповідно до МСА 570 "Безперервність" та пп. 25-26 МСБО 1) про можливість безупинного функціонування Публічного акцiонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", як суб'єкта господарювання. Директор фірми Трансаудит", незалежний аудитор Кравченко Т.В. 23.03. 2016 р.
д/н
д/н
д/н