ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2015
Кворум зборів** 99.78
Опис До порядку денного загальних зборiв внесенi наступнi питання: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Розгляд звiту спостережної ради товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту спостережної ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р. 7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Про визначення типу та змiну найменування товариства у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства ". 9. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Затвердження внутрiшнiх положень товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 11. Вiдкликання членiв виконавчого органу товариства. 12. Вiдкликання членiв спостережної ради товариства. 13. Вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 14. Обрання членiв наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв. 15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв. 16. Обрання членiв правлiння товариства,голови правлiння та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв. Рiчними загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї та про припинення її повноважень по закiнченню зборiв,обранi голова та секретар зборiв, затверджений регламент зборiв. Розглянутi та затвердженi звiти правлiння, спостережної ради за 2014 р.,затверджений рiчний звiт товариства за 2014 р. З сьомого питання порядку денного прийняте рiшення дивiденди не нараховувати та не виплачувати. З восьмого питання порядку денного прийняте рiшення змiнити найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД". З дев'ятого питання порядку денного прийняте рiшення затвердити Статут у новiй редакцiї Товариства та доручити Головi Правлiння пiдписати Статут у новiй редакцiї Товариства. З десятого питання порядку денного прийняте рiшення затвердити Положення у новiй редакцiї. З одиннадцятого питання порядку денного прийняте рiшення вiдкликати членiв виконавчого органу товариства,вiдкликати членiв наглядової ради товариства та вивести зi складу членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. З чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рiшення обрати членiв наглядової ради Товариства,затвердити умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмiр їх винагороди згiдно договорiв та обрати уповноваженого на пiдписання цивiльно-правових договорiв. По п'ятнадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення обрати членiв ревiзiйної комiсiї товариства,затвердити умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановити розмiр їх винагороди та обрати уповноваженого на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. З шiстнадцятого питання порядку деннного прийняте рiшення обрати голову та членiв правлiння товариства,затвердити умови цивiльно - правового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Правлiння, встановити розмiр винагороди, доручити головi Наглядової ради пiдписати цивiльно - правовий договiр з Головою Правлiння. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного зборiв вiд акцiонерiв товариства не надходило.Позачерговi загальнi збори не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.