ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Фiрма "Трансаудит" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження д/н, Одеська область, Приморський, м.Одеса, 65122, пр-т Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0661370872
Факс (048) 7373764
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис ТОВ "Трансаудит" надає послуги з перевiрки публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м. Київ, 04071, Нижнiй Вал, б. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю _Регран_
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м.Одеса, 65078, вул. Космонавтiв, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286597
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0482343196
Факс 0482343306
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного облiку цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах депонентiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах депонентiв, обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах депонентiв. На пiдставi договору №14-02/06 вiд "10" лютого 2014 р. про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв депозитарна установа надає емiтенту послуги з надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв в паперовiй формi вiдповiдно до законiв України "Про депозитарну систему України", "Про акцiонернi товариства".