ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Одеський автоскладальний завод засновано 10 лютого 1945 року наказом Народного Комісаріату середнього машинобудування,більш 60 років спеціалізувався на випуску сучасної автотранспортної техніки,що відповідала стандартним і технічним вимогам: це ізотермічні кузова і кузова-фургони на всі шасі автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва,автомобілі-рефрижератори з холодильно-обігрівальними установками,бортові,ізотермічні і рефрижераторні причепи та напівпричепи,контейнеровози,зерновози,комбайнеровози,скотовози,спеціальна техніка,причепи до легкових автомобілів.У 1992 році виробниче об'єднання перейменовано в орендне підприємство "Одеський автоскладальний завод". Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" засновано шляхом реорганізації і є правонаступником Орендного підприємства "Одеський автоскладальний завод" (установчий договір від 29.08.1994 р.; договір купівлі-продажу державного майна, яке знаходилось в арендному користуванні організації орендарів трудового колективу "Одеський автоскладальний завод" №КП-192 від 25.10.1993 р., додаткова угода до договору купівлі-продажу від 28.12.1993р.; отримано свідоцтво про власність №П-236 від 31.03.1994 р.). Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ "Одеський автоскладальний завод" від 29.04.2015 р. Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" (ЗАТ "ОдАЗ") було перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" (ПАТ "ОдАЗ"). В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалося.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Організаційна структура ПАТ "ОдАЗ" визначена з урахуванням вимог чинного Законодавства. Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів. Загальне керівництво діяльністю Товариства та нагляд за діяльністю правління здійснює Наглядова рада Товариства. Правління Товариства здійснює керівництво поточноі діяльністю емітента. Очолює правління - голова, який обирається Загальними зборами акціонерів.є Організаційна структура емітента: - адміністративно - управлінський персонал. - господарський відділ, - відділ кадрів, - економічний відділ. Дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має. Змін в організаційної структурі у звітному році не відбувалось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 11 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 506 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 180 тис. грн. Збільшення фонду оплати труда відбулось у зв"язку зі збільшеннм мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить до будь-яких об'єднань.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. Функціональна валюта і валюта представлення Функціональною валютою і валютою представлення звітності товариства є гривня. Короткострокова/довгострокова класифікація Актив (зобов'язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення класифікуються як поточні. Операції в іноземній валюті Операції, що здійснюються у валютах, відмінних від функціональної (іноземні валюти), спочатку відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що дії на дату проведення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках від зміни справедливої вартості статті. Визнання та оцінка доходів Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів. Доходи, головним чином, являють собою доходи від реалізації реалізації послуг оренди. Основні засоби Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання. Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття. Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Категорія активу Термін корисного використання (роки) Будинки та споруди 20 Передавальні пристрої 10 Інструменти, прилади, інвентар 4 Інші 10 Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об'єкту. Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів, або протягом строку відповідної оренди, якщо він менший за перший. Незавершене будівництво Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів та біологічних активів. По завершенні будівництва вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів та біологічних активів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Державні субсидії Підприємство не отримує державні субсидії . Субсидії кваліфікуються як ті, що належать до активів. Отримані субсидії відображаються як доходи майбутніх періодів та визнаються у Звіті про фінансові результати протягом тих періодів і у тій пропорції, в яких відбувається нарахування амортизації даних активів. Оренда Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифікувати оренду як фінансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% справедливої вартості орендованого активу. Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до товариства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди. Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштів. Нематеріальні активи Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за період, у якому вони виникли. Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Категорія активу Термін корисного використання (роки) Інши нематеріальні активи 4 Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний дохід як інші витрати. Зменшення корисності не фінансових активів На кожну звітну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, товариство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу. Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнаються у прибутках та збитках. Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності товариства, керівництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усі активи товариства. На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом строку його корисного використання. Запаси Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом собівартості перших за часом отримання запасів. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва складається з вартості сировини та матеріалів, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат згідно з нормальною виробничою потужністю товариства. Чиста реалізаційна вартість визначається як можлива ціна продажу згідно до звичайних умов бізнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну підготовку. Фінансові активи Первісне визнання та оцінка Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджирування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм відповідну категорію. Фінансові активи товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість, всі з яких класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість згідно з МСБО (IAS) 39. Кредити і дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з додаванням суми прямих витрат за операціями, якщо такі є. Подальша оцінка Після первісного визнання такі фінансові активи в подальшому відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід. Фінансові зобов'язання Первісне визнання та оцінка Фінансові зобов'язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджирування. Під час первісного визнання фінансових зобов'язань товариство присвоює їм відповідну категорію. Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов'язання Групи включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики. Подальша оцінка Після первісного визнання процентні кредити і позики та торгова та інша кредиторська заборгованість з фіксованим терміном погашення, подальша оцінка відбувається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання, а також по мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про сукупний дохід у складі фінансових витрат. Зменшення корисності фінансових активів Компанія визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після первісного визнання активу ("у випадку виникнення збитків"), і такий випадок виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними. Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов'язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками. Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, товариство спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі. За наявності об'єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом. Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів. Кредити та дебіторська заборгованість разом з відповідним резервом списуються, коли немає реальної перспективи відшкодування найближчим часом. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв'язку з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Припинення визнання фінансових інструментів Фінансові активи Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо: - минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу; - товариство передало свої права на одержання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) товариство не передало, але і не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передало контроль над цим активом. Фінансові зобов'язання Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається у випадку виконання, анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у прибутках та збитках. Податки Підприємство є платником єдиного податку. Поточні та відстрочені податки на прибуток відсутні. Резерви Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити. Якщо товариство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування. Умовні активи і зобов'язання Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною. Події після звітної дати Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом діяльності АТ "ОДАЗ" є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Данний вид послуг є найбільш перспективим для підприємства. Основні види послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: - від надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна у звітному році отриманий дохід в сумі 4903 тис. грн. Приміщення здаються до аренди за середньореалізаційною ціною - 28 грн за кв. м. Діяльність товариства немає залежностi вiд сезонних змiн. Про основні ринки збуту та основних клієнтів: юридичні особи та фізичні особи-підприємці м.Одеса та Одеської області. Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами. Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю послуг на споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо. Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) рацiональна цiнова полiтика. Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi з споживачами на умовах передплати тощо. Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi. Про канали збуту і методи продажу: послуги надаються товариством безпосередньо замовникам без залучення посередників та ділерів на підставі укладених із замовниками договорів. Підприємство займається наданням послуг - сировину не використовує. Інформація про особливості стану розвітку галузі виробництва, в який здійснює діяльність емітент: емітент надає лише послуги, власного виробництва немає. Нові технології не впроваджуються в зв"язку із відсутністю обігових коштів.Становище не є монопольним. Нові види продукції, послуги в звітному році не надавались. Конкуренцію послуг, що надає емітент, складають підприємства м.Одеси та Одеської області, які також надають послуги з оренди приміщень. Перспективні плани розвитку емітента: в зв"язку із економічною кризою, знеціненням національної валюти, нестабільністю политичної ситуації в країні, товариство планує зберегти обсяги наданих послуг на рівні попереднього року. Зусілля фахівців товариства спрямовані на пошук нових замовників, а також у перспективі підприємство планує економити на видатках, а саме скорочення витрат на ел.енергію в весняно-літній період, розширити площ для здачі в оренду. Постачальники за основним видом сировини та матеріалів, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання: товариство не здійснює виробничу діяльність, тому сировина та матеріали не закуповуються.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; В 2012-2014 р.р. придбані малоцінні необоротні активи для господарської діяльності на суму 73 тис.грн., здійснена ліквідація автопогрузчика вартістю 10 тис.грн. В 2015р. придбано обладнання для електромереж, а саме: трансформатор ТМ-1000 вартістю 153 тис.грн., два розподільчі щити вартістю 104 тис.грн., а також система відеонагляду вартістю46 тис.грн., автоматичний шлагбаум вартістю 24 тис.грн. МНМА придбано на суму 2 тис.грн., ліквідовано на суму 7 тис.грн. В 2016 р. придбано основних засобів на загальну суму 60 тис. грн., у т.ч. машини та обладнання - 27 тис. грн., інструменти - 17 тис. грн., малоцінні необротоні активи - 16 тис. грн. Вибуло основних засобів на загальну суму 984 тис. грн., у т.ч. будинки та споруди - 984 тис. грн. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У 2016 р. не укладались правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема правочини, між емітентом з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 р. складає 17604 тис. грн., знос - 4591 тис. грн., залишкова вартість - 13013 тис. грн. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств. Будь-які значні правочини емітента щодо власних основних засобів не укладались. Мале місце придбання основних засобів: інформація зазначена в розділі 9 опису бізнеса. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. 100% основних засобів товариства розташовані за місцезнаходженням товариства м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання:товариство не здійснює випуск промислової продукції, тому фахівцями не розраховуються показники виробничої потужності та ступінь використання обладнання. Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Підприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Серед проблем які впливають на діяльність ПАТ "0дАЗ"є: низька платоспроможність замовників; не своєчасна оплата орендарями нарахувань за оренду приміщень; зміна у пенсійному законодавстві у зв'язку із збільшенням пенсійного віку та погашення нарахувань та відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам; нестабільність фінансової системи країни; нестабільність податкового законодавства. Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В звітному році до товариства штрафні санкції не застосовувались і компенсації за порушення законодавства відсутні.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Власний капiтал підприємства протягом 2016 року зменшився на 1803 тис. грн. та склав 13904 тис. грн. на кiнець року. Робочий капітал емітента наприкінці 2016 р. склав - 632 тис. грн. Таким чином, оборотні активи підприємства не перевищують його короткострокові зобов’язання. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне сплатити власні поточні борги та немає фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в: 1) вiдмові вiд зайвих витрат; 2) змiні цiнової полiтики; 3) управлінні дебіторською заборгованістю та інш.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але невиконаних договорiв (контрактів) про послуг iншим органiзацiям та пiдприємствам.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В умовах економічної кризи в країні планувати щонаймешне на рік важко. Але товариство планує зберегти доходність від наданих послуг на рівні 2016 р. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому: -зміна податкового законодавства; -зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; -девальвація національної валюти; -недоступність кредитних ресурсів; -стабілізація фінансового стану контрагентів.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; В звітному періоді товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента, відсутні.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua. Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки 2014 рік 2015 рік 2016 рік Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. 2981,8 4164 4903 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) тис. грн. 1911,5 0 0 Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн. (-2) (-5) (-139)