ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 58.49
Опис До порядку денного загальних зборiв внесенi наступнi питання: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3.Розгляд звiту правлiння за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 р. 7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8.Внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi звiти правлiння за 2015 рiк, наглядової ради за 2015 р., ревiзiйної комiсiї Товариста за 2015 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду. Щодо шостого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р. З сьомого питання вирiшено у зв'язку iз збитковою виробничо-господарською дiяльнiстю пiдприємства i вiдсутнiстю прибутку дивiденди акцiонерам не нараховувати та не сплачувати. З восьмого питання порядку денного прийняте рiшення внести змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв в пункт "Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи" вiдповiдну запис - "Акцiонери згiдно реєстру". Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.