ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Горiн Едуард Олексiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00231604
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 65003, Одеська область, Суворовський, м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29
5. Міжміський код, телефон та факс (048) 7232138, (048) 7232138
6. Електронна поштова адреса odaz-avto@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.odaz.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2018

(дата)