ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 13013 11645 0 0 13013 11645
будівлі та споруди 12627 11163 0 0 12627 11163
машини та обладнання 369 482 0 0 369 482
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 17 0 0 0 17 0
Усього 13013 11645 0 0 13013 11645
Опис Станом на 31.12.2017 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 16900 тис. грн. Знос основних засобів складає 5255 тис. грн. Ступінь зносу 31.09%. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Строк корисного використання основних засобів: - Будівлі та споруди - 12 - 27 років; - Машини та обладнання - 12 років; - Інші основні засоби: 12 років. Термін експлуатації основних засобів неможливо встановити у зв'язку із втратою попереднім керівництвом документації (технічних паспортів і т.ін.)з введення в експлуатацію основних засобів. При відновленні бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 р. основні засоби взяті на облік за оціночною вартістю. Строк корисного використання основних засобів визначається виходячи з їх фактичного стану. Ступінь використання основних засобів складає 45%. В звітному році відбулись зміни в первісній вартості основних засобів за рахунок відчуження основних засобів. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 10820 13904
Статутний капітал (тис.грн.) 2170 2170
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2170 2170
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(10820.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2170.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.