ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044 м. Одеса пр-кт Шевченка, б.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 281/4, 31.10.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в параграфі "Основа для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки" і які не мають всеохоплюючого значення, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСФЗ/МСБО. Валюта балансу 14718,3 тис. грн. та фінансові результати звітного року (чистий дохід 4693,0 тис. грн., чистий збиток 2661,6 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.
Номер та дата договору на проведення аудиту 18024, 25.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 25.02.2018 - 25.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 25.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 28000
Текст аудиторського висновку (звіту) Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" за 2017 р. (станом на 31.12. 2017 р.) 1. Адресат: власники цінних паперів та правління емітента Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження вул. Отамана Чепіги 29, м. Одеса, 65003, телефони: (048) 7232138, 7713367, електронна адреса odaz-avto@ukr.net, odaz-cap@ukr.net , ennaod@gmail.com, дата первинної державної реєстрації закритим акціонерним товариством - 09.04. 1996 р. За рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04. 2015 р. було змінено тип товариства та назву на Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод". Дата державної реєстрації змін - 24.07.2015 р. Чисельність акціонерів -5677 чисельність працюючих - 9. 2. Вступний параграф 2.1.. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2017 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності/Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі МСФЗ/МСБО) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ/МСБО в примітках до фінансового звіту; - підготовку фінансового звіту згідно МСФЗ/МСБО, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків неправомірності такого припущення. - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Під час аудиту отримано пояснення, відповіді, що стосуються предмету перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 "Письмові запевнення") та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 "Аудиторські докази"). Аудит містить також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Думка із застереженнями щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Основа для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Обмежень не малось Обмежень не малось 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності 3.1.2.1 Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні. 3.1.2.2. Станом на дату складання звітності в товариства малась незавершені судові суперечки, зокрема за справою 815/5437/17. Прийняття рішення за відповідними судовими справами в контексті положень пп. 9-12 МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" може призвести до змін в фінансовій звітності. 3.1.2.3. Фінансову звітність складено за приписами положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", всупереч вимозі його п. 2, якою встановлено "2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності): …." Думка із застереженнями На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в параграфі "Основа для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки" і які не мають всеохоплюючого значення, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСФЗ/МСБО. Валюта балансу 14718,3 тис. грн. та фінансові результати звітного року (чистий дохід 4693,0 тис. грн., чистий збиток 2661,6 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента вартість чистих активів на початок та кінець звітного року (13904,1 тис. грн. та 10280,3 тис. грн.) суттєво більше статутного капіталу (2169,7 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод ", є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712 із змінами, внесеними згідно рішень комісії від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р.№ 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923. Вона також надається до органів державної фіскальної служби Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей та/або розбіжностей не ідентифіковано. 4.3. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, емітенти заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор може сформулювати судження щодо: - відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту; - достовірного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням, зазначеним в п. 4.2. даного Висновку. - 4.4. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 4.5. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Суб'єктом аудита здійснювався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСФЗ/МСБО. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06. 2013 р. № 635), як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, було затверджено наказом від 05.01. 2014 р. N 1.1. Протягом 2014-2016 рр. вона залишалась незмінною. Хибою чинної в звітному році, а також облікової політики на 2018 р., є те, що товариство фактично не застосовує МСФЗ/МСБО Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2016 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2017 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними. В звітному році регулятором - НКЦПФР України не приймалось рішення про зупинення обігу акцій товариства, тобто заборони їх продажу на біржах. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 30.12. 2013 р. № 1192 та від 05.04. 2014 р. № 401. Подій після звітного періоду - сприятливих та несприятливих події, які відбувались з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску (за МСБО 10), в товариства не малось. Хоча переважну частку в доході товариства становили орендні платежі, товариство не використовувало облікові субрахунки 100 та 135 стосовно інвестиційної нерухомості відповідно вимог п. 8в МСФЗ 40 "Інвестиційна нерухомість". В рядку 2050 "Звіту про фінансові результати" не визначено собівартість реалізованих робіт, послуг. В звітному році в товаристві здійснено інвентаризацію активів та зобов'язань, відхилень фактичних залишків від облікових не малось обліку. Застосування скороченої форми фінансової звітності (див. п. 3.1.2.3 Висновку) не призвело до порушень достовірності, бо малось запроваджене частиною восьмою статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми" Наявність в товаристві пов'язаних осіб (за визначенням МСА 550 "Пов'язані особи") не вплинуло на достовірність фінансової звітності. Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та в цілому відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним МСФЗ/МСБО. 4.6. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2017 р., а показники рентабельності - за 2017 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2017р. (за 2017 р.) Оптимальне значення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Загальної ліквідності або покриття Підсумок розділів ІІ - ІII активу К1.1= ------------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті всіма активами. 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110) К1.2= -------------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву визначає, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті швидколіквідними активами. 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ Підсумок розділів ІІ - V пасиву характеризує можливість виконувати поточні зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів). 0,40 0,39 0,00 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) Підсумок розділів ІІ - V пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву розраховується як співвідношення залучених та власних коштів, характеризує залежність від залучених коштів 0,36 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу характеризує незалежність фінансового стану від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел 0,74 0.25-0,5 4. Рентабельність собівартості (код рядку 2350/2355 ф.2) К4= -------------------------------------------- х 100% (код рядку 2050 ф. 2) показує прибутковість/збитковість собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) ---- 5. Рентабельність реалізації (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= -----------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2) визначає прибутковість/збитковість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -56,71 5. Рентабельність активів (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= ------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) : 2) дозволяє визначити ефективність використання активів, тобто показує, скільки гривень прибутку/збитку заробила кожна гривня активів -18,19 більше 0 З аналітичної таблиці вбачається, що фінансовий стан емітента цінних паперів в звітному році був посереднім, товариство господарювало збитково. як суб'єкта господарювання (в контексті абзацу шостого статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", МСА 570 "Безперервність" та пп. 25-26 МСБО 1). 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.10. 2020 р. 5.3. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане АПУ 31.10. 2013 р .за рішенням 281/4 5.4. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.5. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 25. 02. 2018 р. № 18024. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 25.02. 2018 р. - 25. 03. 2018 р. Вартість договору - 28000 грн. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Кравченко Т.В. (Сертифікат АПУ серії А № 007180, чинний до 24.12. 2019 р.) 9. Дата звіту незалежного аудитора - 25.03. 2018 р. М.П.
д/н
д/н
д/н