ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горін Едуард Олексійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1935
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 59
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "ОДАЗ", в.о. голови правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків голови правлiння разом з іншими членами правління належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження Положень про філії та представництва; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів. Голова Правління має право: -без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; видавати від імені Товариства довіреності; скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між членами Правління; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва і т.інш. Розмір виплаченої винагороди у звітному році склав 66000 грн. Винагорода в натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 59 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: в.о. голови правління, голова правління. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соловійчук Руслан Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Агенція нерухомості "Комерсант", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис До виключної компетенції Наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту та чинного законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і т.ін. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 47 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа емітента обіймає посаду директора в ТОВ "Інтерсервіс". Місцезнаходження: м. Одеса вул. Балківська, б.22-б. Посадова особа є акціонером товариства.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горін Олексій Едуардович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Інтерсервіс", комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис До виключної компетенції Наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту та чинного законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і т.ін. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 21 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: комерційний директор. Посадова особа емітента обіймає посаду комерційного директора в ТОВ "Інтерсервіс". Місцезнаходження: м. Одеса вул. Балківська, б.22-б. Посадова особа є акціонером товариства.


1) посада* Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щеглов Віталій Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Укрвінрост, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє: -достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності -відповідним нормативним документам; -своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -дотримання Правлінням, головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; -своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів; -дотримання порядку оплати акцій Товариства; -фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, спів-відношення власних та позичкових коштів і т.ін. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 41 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа емітента обіймає посаду директора в Укрвінрост. Місцезнаходження: м. Одеса вул. Дальницька, 32/34.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кліменко Григорій Сергійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Автозбірне виробництво", начальник АГВ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена правлiння разом з іншими членами правління належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження Положень про філії та представництва; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів. і т.ін. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 41 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник АГВ. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калінін Олександр Вікторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Інтерсервіс", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис До виключної компетенції Наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту та чинного законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і т.ін. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримував.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 44 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: підприємець. Посадова особа є СПД. Місцезнаходження: м. Одеса вул Цветочна, б.2 Посадова особа є акціонером товариства.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузнєцова Інна Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод гумово-технічних виробів", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, безстроково
9) опис До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. Дата набуття повноважень як головного бухгалтера - 21.08.2017 р. (наказ №13 від 18.08.2017 р.) Розмір виплаченої винагороди як головному бухгалтеру у звітному році склав 50400 грн. Винагорода в натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 8 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мазур Галина Федорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** неповне вище
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП ЖЕП ЗАТ "ОДАЗ", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє: -достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності -відповідним нормативним документам; -своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -дотримання Правлінням, головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; -своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів; -дотримання порядку оплати акцій Товариства; -фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів і т.ін. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 46 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, в.о. директора. Обімала посаду в.о. директора в ДП ЖЕП ПАТ "ОДАЗ". Адреса: м. Одеса, вул. А.Чепіги, б.29.


1) посада* Член наглядової ради - Секретар наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ляховецька Світлана Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** неповна вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП ЖЕП ОДАЗ, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис К виключної компетенції Наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту та чинного законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і т.ін. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 33 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не є акціонером товариства або представником акціонера.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волостних Наталя Едуардівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Орієнт", координатор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис К виключної компетенції Наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту та чинного законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і т.ін. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 41 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер, координатор. Посадова особа обіймає посаду координатора в ТОВ "Орієнт". Посадова особа є акціонером товариства.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вандіна Валентина Федосіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** не працює, пенсіонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис К виключної компетенції Наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту та чинного законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і т.ін. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не отримувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 32 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер, на теперішній час не працює, пенсіонер. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мальченко Володимир Валерійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЧП "Автопричеп", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена правлiння разом з іншими членами правління належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження Положень про філії та представництва; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів. і т.ін. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 25 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор. Посадова особа емітента не обіймає посад в інших підприємствах.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняГорiн Едуард Олексiйовичд/н274691.8990277827469000
Голова наглядової радиСоловiйчук Руслан Григоровичд/н673354.655103467335000
Член наглядової радиГорiн Олексiй Едуардовичд/н1443859.98183863144385000
Голова ревiзiйної комiсiїЩеглов Вiталiй Євгеновичд/н1130.00781208113000
Член наглядової радиКалiнiн Олександр Вiкторовичд/н3410.02357452341000
Член правлiнняКлiменко Григорiй Сергiйовичд/н1130.00781208113000
Член наглядової радиВолостних Наталя Едуардiвнад/н1394759.64239321139475000
Член наглядової радиВандiна Валентина Федосiївнад/н440733.0469202144073000
Усього 423304 29.26448191 423304 0 0 0