ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 11.04.2017
Кворум зборів** 6.4
Опис Питання порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 р. 7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Згiдно протоколу пiдсумкiв реєстрацiї учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" вiд 11 квiтня 2017 року , у загальних зборах товариства зареєструвалося 5 осiб. якi в сукупностi володiють 28617 акцiями. З числа зазначених осiб 2 учасникiв зборiв володiють 27297 голосуючими акцiями, що складає 6,4% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Таким чином, кворум зборiв не досягнуто i збори не є правомочними. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.